Trio of raku pots

Trio of small wheel thrown raku pots